We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Baill Tofa den Chomhairle Chondae

Tá 18 Ball Tofa ar Chomhairle Chondae An Longfoirt.  Tugtar Comhairleoirí Chondae nó Comhairleoirí ar na Baill Tofa de ghnáth.  Toghtar na Comhairleoirí le hionadaíocht a dhéanamh ar Thoghcheantar Áitiúil  ar leith.  Tá iomlán 3 Toghcheantair i gCondae An Longfoirt.

Seo leanas ainmneacha na dToghcheantar Áitiúil agus léiríonn an figiúir idir lúibíní lion na gComhairleoirí a dhéanann ionadaíocht ar an Toghcheantar Aitiúil sin.  Is féidir breathnú ar na baill tofa le haghaidh gach toghcheantar faoi láthair trí mhean na nascanna thíos.

Toghtar Comhairleoirí gach 5 bliaina ag na Toghcháin Áitiúla. Bhí an Toghchán Áitiúil deiridh í 2014. Tá na forálacha reachtúla a bhaineann le cáilitheacht mar Chomhairleoir agus nithe comhghaolmhara leagtha síos i gCuid 3 den Acht Rialtais Áitiúil, 2001.

Tá na forálacha reachtúla a bhaineann le Toghacháin Áitiúla a eagrú leagtha síos i gCuid 4 den Acht Rialtais Áitiúil 2001.  D’fhoráiligh an t-Acht d’eagrú Toghacháin Áitiúla i 2001 agus gach cúigiú bliain ina dhiaidh sin.  Seoltar na Toghacháin Áitiúla le húsáid a bhaint as an gcóras ionadaíochta chionmhar agus “Aonvóta Inaistrithe” amháin ag tóghthóirí.  Tá sainmhíniú ar “Aonvóta Inaistrithe” ar fail i “Rannóg 37 den Act um Thoghchán, 1992.