Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them.

Déan Teagmháil Linn

Déan Teagmháil Linn

Sonraí Ginearálta Teagmhála

Údaráis Áitiúla An Longfoirt,
Sráid An Uisce Mhóir,
An Longfort,
Co. An Longfoirt

Fón 043-3343300
Facs 043-3341233

Ephost info@longfordcoco.ie / eolas@longfordcoco.ie

Uimhir 24 Uair an Chloig

1850 211 525

Sonraí Teagmhála Roinne

ROINNFÓNePHOST
Oifig Ealaíona043-3334918
Cosaint Shíbhialta043-3346228civil@longfordcoco.ie 
Rannóg um Gnóthaí Corparáideacha043-3346231corporate@longfordcoco.ie 
Bord Forbartha Chondae043-3343313cdboff@longfordcoco.ie 
Seirbhísí Custaiméara043-3346231customercare@longfordcoco.ie
Comhshaol043-3343300environment@longfordcoco.ie
Airgeadas043-3343425finance@longfordcoco.ie
Seirbhísí Dóiteáin043-3343311fire@longfordcoco.ie
Títhíocht043-3343409/043-3343375housing@longfordcoco.ie
Acmhainní Daonna043-3343346humanresources@longfordcoco.ie
Teicneolaíocht Faisnéise043-3343417webmaster@longfordcoco.ie
Leabharlann043-3340727info@longfordlibrary.ie 
Mótarcháin043-3343400motoring@longfordcoco.ie
Pleanáil043-3343427planning@longfordcoco.ie 
Bóithre043-3343341roads@longfordcoco.ie
Seirbhísí Uisce043-3343428water@longfordcoco.ie