Temp Road Closure - Main Street, Longford-Turning on Christmas Lights

Temporary Closing of Roads – Roads Act 1993 (Section 75)

Road Regulations 1994 (Section 12)

 Longford County Council hereby has made an order to close the road described hereunder,

 Date:                               Friday 24 November 2023

 Hours of Closure           4:00pm – 9:00pm

 Road to be Closed:        Main Street, Longford Town, Longford

 Alternative Routes:       All through traffic is requested to use the N4 & N5 Longford Town By-passes.  Diversions will be in place in the Town Centre for local traffic.

 Parking maybe restricted on certain parts of Main Street

                                     

This road closure is to facilitate the switching on of the Christmas Lights 2023

 In the interest of road safety, you are requested to follow diversions and heed all signs.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dúnadh Sealadach Bóithre – Acht na mBóithre 1993 (Alt 75)

Rialacháin Bóithre 1994 (Alt 12)

Tá ordú déanta leis seo ag Comhairle Contae an Longfoirt an bóthar a bhfuil tuairisc air anseo thíos a dhúnadh,

 

Dáta:                               Dé hAoine 24 Samhain 2023

Uaireanta Dúnta            4:00in – 9:00in

 

Bóthar le Dúnadh:        An tSráid Mhór, Baile an Longfoirt, An Longfort

Bealaí Malartacha:       Iarrtar ar gach tréthrácht úsáid a bhaint as seachbhealaí N4 & N5 Bhaile an Longfoirt. Beidh atreoruithe i bhfeidhm i Lár an Bhaile do thrácht áitiúil.

B’fhéidir go mbeadh srian ar pháirceáil ar chodanna áirithe den Phríomhshráid

                                         

Tá an dúnadh bóthair seo ann chun Soilse na Nollag 2023 a chur ar siúl a éascú

Ar mhaithe le sábháilteacht ar bhóithre, iarrtar ort atreoruithe a leanúint agus aird a thabhairt ar gach comhartha.